Kontakt

Regulamin szczególnych warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Drodzy Widzowie!

Ogromnie się cieszymy z możliwości wznowienia działalności Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum. Z uwagi na trwającą pandemię uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych wymaga zapoznania się z poniższym regulaminem przed zakupem biletu lub też decyzją o udziale w wydarzeniach bezpłatnych. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad. W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Organizacji Widowni.

Regulamin szczególnych warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum
 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) obejmuje szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum (zwany dalej „Teatrem”).
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§ 2

 1. Regulamin jest udostępniany widzom, rodzicom i opiekunom prawnym uczestników spektakli, warsztatów, zajęć zwanych dalej Wydarzeniami odbywających się w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum oraz Galerii Ateneum.
 2. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
 3. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem do respektowania jego postanowień. Dotyczy to również uczestników wydarzeń niebiletowanych.
 4. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z posiadaniem przez Widza świadomości o zwiększonym ryzyku epidemiologicznego narażenia się na zakażenie COVID-19 w trakcie pobytu w teatrze, a także automatyczną zgodą na przejęcie odpowiedzialności za możliwość zakażenia bez dalszych roszczeń względem Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”.

§ 3

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy lub wiedzy rodzica lub opiekuna prawnego nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a w przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat „Oświadczenie” wypełni rodzic lub opiekun prawny
 3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia złożenia Oświadczenia jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu oraz nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
 4. Podanie danych jest rekomendowane, służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 5. Teatr będzie przechowywał „Oświadczenie” przez 14 dni od dnia Wydarzenia.

§ 4

 1. Teatr może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Teatru.
 2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 5

 1. Na terenie Teatru należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa (obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do lat 4).
 2. Teatr nie zapewnia uczestnikom wydarzeń maseczek ani przyłbic ochronnych.
 3. Na terenie Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 4. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk za pomocą środka dezynfekującego, zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach.

§ 6

 1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren Teatru odbywać się będzie 15 minut przez rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. Szatnia w Teatrze jest nieczynna.
 3. Teatr umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Teatru i pozostawienie jej na wolnym miejscu.
 4. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
 5. Udział widzów, uczestników w Wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:

–  wypełnienia i podpisania stosownych oświadczeń, formularzy;

–  zakrywania ust i nosa;

– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane           naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

 1. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

–  uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 lat,

– jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 1. Ilość uczestników warsztatów wynosi nie więcej niż 1 osoba na 4 m2.

§ 7

Udział w warsztatach, zajęciach edukacji artystycznej.

 1. Teatr może ustalać odrębne godziny wejścia dla poszczególnych grup osób.
 2. Uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie prawni są świadomi aktualnej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej wynikającej ze stanu epidemii COVID – 19.
 3. Opiekunowie prawni i pełnoletni uczestnicy mają obowiązek złożyć wymagane oświadczenie opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika przed rozpoczęciem zajęć warsztatowych. Oświadczenie przekazuje się koordynatorowi każdego dnia warsztatów.
 4. W przypadku braku ww. oświadczenia uczestnik nie będzie mógł brać udziału w warsztatach.
 5. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy uczestnik, bez objawów chorobowych.
 6. W przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów niepokojących objawów chorobowych zostanie odizolowany do czasu jego odebrania przez opiekuna prawnego.
 7. Po wejściu do budynku Teatru uczestnicy wydarzeń zobowiązani są myć ręce przez co najmniej 30 sekund mydłem i wodą, zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 8. Zajęcia odbywają się w odpowiednio przygotowanej sali z zachowaniem 2 m odległości pomiędzy uczestnikami. Po zakończeniu zajęć sala zostaje przewietrzona i zdezynfekowana.
 9. Rodzice i prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczestników warsztatów muszą mieć założoną maseczkę lub przyłbicę. Wskazane jest punktualne przywożenie, przyprowadzanie oraz odbieranie dziecka czy podopiecznego na – i z warsztatów.
 10. Rodzice i prawni opiekunowie uczestników warsztatów zobowiązują się powiadomić koordynatora warsztatów o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej uczestnika oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie – w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusa COVID 19.
 11. Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbierania telefonów z Teatru i natychmiastowego przybycia do Teatru, jeżeli zaistnieje podejrzenie lub stwierdzenie zakażenia wirusem COVID 19 uczestnika warsztatów.
 12. Uczestnicy warsztatów są zobligowani do wykonywania wszelkich zaleceń koordynatora i prowadzących warsztaty w zakresie prawidłowego zachowania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.

§ 8

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.
 2. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega niniejszego regulaminu i zasad w nim określonych. W takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi, a w przypadku małoletniego uczestnika warsztatów rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie odebrać go z miejsca Wydarzenia.
 3. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 4. Regulamin obowiązuje od 19.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content